Algemene voorwaarden Hlprs


De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de gebruikers van de door Hlprs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59635428, beschikbare website www.hlprs.nl.

1. Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Dienstverlener: de natuurlijke persoon die door de Klant wordt ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden.
Klant: de natuurlijke persoon met wie de Dienstverlener een overeenkomst sluit uit hoofde waarvan werkzaamheden worden verricht.
Werkzaamheden: de Werkzaamheden die de Dienstverlener ten behoeve van de Klant verricht vallende onder de Regeling dienstverlening aan huis.
Platform: de website Hlprs.nl waarop Vraag en Aanbod op het gebied van de Werkzaamheden wordt samengebracht.
Aanbod: het Aanbod van de Dienstverlener aan een Klant om Werkzaamheden te verrichten.
Vraag: de opdrachtverstrekking van de Klant om een Dienstverlener Werkzaamheden te laten verrichten.
Boeking: de situatie waarbij Aanbod en Vraag zijn samengekomen en hebben geresulteerd in een Dienstverleningsovereenkomst.
Gebruikersaccount: het persoonlijke account dat zowel de Klant als de Dienstverlener verkrijgen bij een aanmelding op het Platform.
Tarief: het uurtarief dat de Klant betaalt voor de Werkzaamheden op de wijze als omschreven in artikel 6. Het Tarief omvat het Loon dat de Dienstverlener ontvangt van klant, alsmede de Hlprs fee voor het gebruik van het Hlprs Platform met bijbehorende faciliteiten.
Loon: het loon dat de Dienstverlener ontvangt van Klant conform de Regeling dienstverlening aan huis waarbij Vergoedingen zoals vakantiegeld, vakantiedagen, onkosten en kort verzuim is inbegrepen. Dienstverlener bepaalt zelf zijn Loon aan Klant.
Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst ingevolge de Regeling dienstverlening aan huis tussen Klant en Dienstverlener die tot stand is gekomen via het Platform. Hlprs is geen partij bij de Dienstverleningsovereenkomst.
Online Betaalplatform: De externe betalingsprovider die de betalingen, uitbetalingen en incasseringen verzorgt voor Klant en Dienstverlener.
Partijen: Klant, Dienstverlener en/of Hlprs tezamen.

2. Werkingssfeer

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding, dit in de ruimste zin van het woord, tussen Partijen. Eventuele Algemene Voorwaarden die de Dienstverlener en/of Klant hanteert worden in de rechtsverhouding met Hlprs uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige wat in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.3 Van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen Partijen worden afgeweken.
2.4 Op de Dienstverleningsovereenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van Online Betaalplatform waarbij geldt dat indien sprake is van tegenstrijdigheid in de Algemene Voorwaarden en in de algemene voorwaarden van Online Betaalplatform, de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.5 Door het registreren van een Gebruikersaccount ontstaat aan de zijde van Hlprs jegens de Klant en de Dienstverlener de verplichting om conform de Algemene Voorwaarden het Platform ter beschikking te stellen. De Klant en Dienstverlener zijn met behulp van de Gebruikersaccount in staat gebruik te maken van het Platform, waardoor Hlprs direct met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen aanvangt. Klant en Dienstverlener erkennen en stemmen in met de omstandigheid dat Hlprs nog voor het verlopen van de bedenktijd ex artikel 6:230o BW met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen begint en doet daarom conform artikel 6:230p sub d BW afstand van haar recht op ontbinding van haar rechtsverhouding jegens Hlprs vanaf het moment dat Hlprs het Platform aan Klant en Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld. Voor de Klant en Dienstverlener is in dit kader hetgeen is bepaald in de Dienstverleningsovereenkomst bepalend.
2.6 Ter verificatie van een nieuwe Dienstverlener wordt eenmalig gevraagd om een ID-verificatie.

3. Kwalificering Werkzaamheden

3.1 De Dienstverleners die ingeschreven staan bij Hlprs.nl zijn niet in dienst bij Hlprs. Hlprs biedt slechts een Platform waar Vraag en Aanbod worden samengebracht.
3.2 Het is de intentie van Partijen dat ten gevolge van een Boeking tussen Dienstverlener en Klant een overeenkomst ontstaat in de zin van de Regeling dienstverlening aan huis.

4. Gebruik van het Platform

4.1 Hlprs stelt het gebruik van het Platform ter beschikking aan Klant en Dienstverlener. Om als Klant op het Platform een Vraag of als Dienstverlener een Aanbod te kunnen plaatsen, dient de Klant, alsmede de Dienstverlener zich te registeren op het Platform en de Algemene Voorwaarden te accepteren. Na aanmelding op het Platform verstrekt Hlprs aan de Dienstverlener en aan de Klant toegangsgegevens voor het Gebruikersaccount. De Klant kan met een geactiveerd Gebruikersaccount met een Dienstverlener die beschikt over een Gebruikersaccount een Dienstverleningsovereenkomst sluiten.
4.2 Klant en Dienstverlener zijn verplicht om bij registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot de identiteit, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wijzigingen gedurende het gebruik van het Platform dienen per omgaande aangepast te worden in het Gebruikersaccount. Hlprs is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een niet-tijdige, niet-volledige of onjuiste informatievoorziening door Klant en/of Dienstverlener.
4.3 Eventuele kosten bij Hlprs ten gevolge van onjuistheden in een Gebruikersaccount komen voor rekening en risico van de Klant of Dienstverlener horende bij het Gebruikersaccount.
4.4 Hlprs is gerechtigd om tussentijds het Tarief te wijzigen indien sprake is van een verandering van wetgeving, kosten of anderszins, zoals, doch niet limitatief, een verhoging van het door de Klant minimaal te betalen Loon uit hoofde van de Regeling dienstverlening aan huis, ten gevolge waarvan een verhoging naar mening en inzicht van Hlprs gerechtvaardigd is. Het gewijzigde Tarief treedt een maand na aankondiging door Hlprs op het Platform in werking.

5. De Boeking

5.1 De Klant dient in te loggen met diens Gebruikersaccount op het Platform om een Vraag te plaatsen net als de Dienstverlener dient in te loggen met diens Gebruikersaccount op het Platform om een Aanbod te plaatsen.
5.2 Indien Vraag en Aanbod elkaar hebben gevonden, wordt op het Platform tussen Klant en Dienstverlener de Dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarna deze na acceptatie door Klant en Dienstverlener wordt toegevoegd aan het Gebruikersaccount.
5.3 Op het moment dat een Dienstverleningsovereenkomst tot stand is gekomen op basis van een Aanbod en Vraag zoals is vermeld op het Platform, dan zijn Klant en Dienstverlener hieraan gebonden en dient de Klant het Tarief maal de gewerkte uren te voldoen met inachtneming van hetgeen in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald en overeenkomstig de tussen Klant en Dienstverlener gesloten Dienstverleningsovereenkomst.
5.4 De Dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het Aanbod en de Vraag zoals Klant en Dienstverlener dit op het Platform hebben vermeld, alsmede het geldende Tarief, de Algemene Voorwaarden en geldende wet- en/of regelgeving. Wijzigingen in de Dienstleningsovereenkomst vinden enkel plaats in overeenstemming tussen Klant en Dienstverlener waarna deze dient te worden gemeld via het Platform aan Hlprs.
5.5 In het geval dat Klant en Dienstverlener buiten het Platform een Dienstverleningsovereenkomst of andersoortige overeenkomst hebben gesloten, al dan niet mondeling, die naar mening en inzicht van Hlprs het logisch gevolg is van het gebruik van het Platform, dit in de breedste zin des woords, uit hoofde waarvan Werkzaamheden worden verricht, is Hlprs gerechtigd om Dienstverlener en Klant van het Platform te verwijderen. Hlprs is gerechtigd om Klant een boete in rekening te brengen van €500 exclusief btw.
5.6 Indien een Dienstverleningsovereenkomst tot stand is gekomen waarna de Klant binnen 24 uur vóór aanvang van de Werkzaamheden de gemaakte afspraken met de Dienstverlener wenst te annuleren, worden namens de Dienstverlener kosten in rekening gebracht. De kosten zijn gelijk aan het Tarief maal het aantal uren dat gepland stond voor die dag, zoals in de boeking vastgelegd. Onder annulering wordt mede verstaan het niet kunnen uitvoeren van de verrichte Werkzaamheden door een aan de Klant te wijten omstandigheid, zoals afwezigheid.
5.7 Indien een Dienstverleningsovereenkomst tot stand is gekomen waarna de Dienstverlener binnen 24 uur vóór aanvang van de Werkzaamheden bij de Klant zonder geldige reden en opzettelijk, zulks ter beoordeling van de Klant, de gemaakte afspraken wenst te annuleren, worden namens de Klant bij de Dienstverlener kosten in rekening gebracht. De kosten zijn gelijk aan het Tarief voor één uur Werkzaamheden.
5.8 Hlprs biedt uitsluitend een platform en faciliteert de samenkomst van de Vraag van de Klant en het Aanbod van de Dienstverlener. Hlprs.nl is uitdrukkelijk geen partij in de Dienstverleningsovereenkomst en is derhalve niet op enigerlei wijze gehouden tot nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of aansprakelijk voor de eventueel uit die overeenkomst voortvloeiende schade.

6. Facturatie en betaling

6.1 Na de laatste Werkzaamheden in een maand wordt de factuur weergegeven in de persoonlijke omgeving van de Klant op het Platform. Het te betalen Tarief wat is overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst kan aan Online Betaalplatform online betaald worden of door Online Betaalplatform worden geïnd. Online Betaalplatform zal vervolgens namens de Klant zorgdragen voor betaling van het Loon aan de Dienstverlener. Het te ontvangen Loon wordt tevens in de persoonlijke omgeving van de Dienstverlener op het Platform vermeld.
6.2 Nadat de Dienstverlener de laatste Werkzaamheden in een maand voor de Klant heeft verricht, zal het Tarief binnen 7 dagen betaald moeten worden. De betalingstermijn van 7 dagen geldt als een fatale termijn. Indien betaling of inning om welke reden dan ook binnen de termijn van 7 dagen niet mogelijk blijkt is de Klant van rechtswege in verzuim en is zowel de Dienstverlener als Hlprs gerechtigd om incassomaatregelen te treffen waarbij de buitengerechtelijke kosten en rente bij de Klant in rekening worden gebracht. Hlprs zal tevens de Dienstverlener hiervan op de hoogte brengen waarna de Dienstverlener gerechtigd is om diens Werkzaamheden voor de Klant te staken tot de betaling is voldaan.
6.3 De betaling aan de Dienstverlener voor het verrichten van de Werkzaamheden vindt in beginsel plaats na de laatste Werkzaamheden in een maand. Dienstverlener kan niet eerder aanspraak maken op enige betaling zolang de Klant nog niet aan Online Betaalplatform heeft betaald. Bij een discussie of Online Betaalplatform van de Klant het Tarief heeft geïnd of het Tarief online is betaald, zal in eerste instantie Hlprs trachten tussen Dienstverlener en Online Betaalplatform te bemiddelen. Indien deze bemiddeling niet tot een door de Dienstverlener gewenst resultaat leidt, dan kan Dienstverlener zich desgewenst rechtstreeks tot Online Betaalplatform wenden. Hlprs geldt daarbij niet als partij. Indien sprake is van een situatie waarbij de Klant niet heeft betaald, geldt voor wat betreft de rechtsverhouding tussen Hlprs en de Dienstverlener hetgeen in het vorige lid is bepaald. Voor de rechtsverhouding tussen Dienstverlener en de Klant is de Regeling dienstverlening aan huis geldend, alsmede hetgeen in de Dienstverleningsovereenkomst is overeengekomen.
6.4 Indien de Klant na betaling van het Tarief het bedrag storneert en Online Betaalplatform het Loon reeds aan de Dienstverlener heeft betaald, dan heeft Online Betaalplatform het recht om in opdracht van Hlprs het uitgekeerde Loon terug te vorderen, althans tevens te storneren bij de Dienstverlener.
6.5 Voor de voltooide Werkzaamheden, zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst, geldt een betalingsverplichting van de Klant aan Dienstverlener. Klant heeft 24 uur de tijd om na de verrichte Werkzaamheden te reclameren dat de uren niet akkoord zijn.
6.6 Hlprs rekent eenmalig servicekosten aan Klant indien er een Boeking tot stand komt.

7. Privacy

7.1 Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot de hun in het kader van het gebruik van het Platform en daaruit voortvloeiende Dienstverleningsovereenkomst ter beschikking gekomen vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk indien zulks uitdrukkelijk is bepaald of indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens.
7.2 Hlprs streeft ernaar zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Verklaring van Hlprs staat op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Behoudens zover dwingendrechtelijke wetsbepalingen anders bepalen, is Hlprs nimmer aansprakelijk voor schending van de bescherming van privacy.

8. Aansprakelijkheid Hlprs

8.1 Hlprs geldt enkel als partij die Vraag en Aanbod bij elkaar brengt en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet-verschijnen of het niet tijdig verschijnen of in welke vorm dan ook het niet-nakomen van de Dienstverleningsovereenkomst door een Dienstverlener bij Klant. Hlprs staat ook niet in voor de kwaliteit van de Dienstverlener en is ook nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een handelen of nalaten van Dienstverlener ten aanzien van de Klant net als Hlprs ook niet aansprakelijk is voor enig handelen of nalaten van Klant jegens Dienstverlener.
8.2 Indien de Dienstverlener bij de Klant schade veroorzaakt die in verband staat met de in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst verrichte Werkzaamheden, of anderszins, dan zal de Dienstverlener bij de Klant de schade melden. De Klant is voor deze schade aansprakelijk en is verplicht om de schade bij diens verzekeraar te melden.
8.3 Indien de Dienstverlener bij diens Werkzaamheden uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst vermogensschade oploopt waaronder mede wordt verstaan letselschade, dan zal de Dienstverlener bij de Klant de schade melden. De Klant is voor deze schade aansprakelijk en is verplicht om de schade bij diens verzekeraar te melden.
8.4 Indien de verzekering van de Klant niet of onvoldoende dekking verleent kan een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering die Hlprs namens de Dienstverleners heeft afgesloten. Een beroep op de verzekering is niet eerder mogelijk dan dat een beroep op de eigen verzekering aantoonbaar is afgewezen. Er geldt een eigen risico van €250,00 per aanspraak. Hlprs staat niet ervoor in dat deze verzekering enige dekking verleent. De verzekering geldt enkel als aanvullende dienst extra garantie in het kader van het gebruik van het Platform maar behelst geen enkele erkenning van aansprakelijkheid bij schade. Hieraan kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend.
8.5 Voor vergoeding komt in aanmerking de schade waarvoor Dienstverlener op grond van de verzekering verzekerd is en voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. De vergoeding voor schade aan zaken is te allen tijde beperkt tot een maximum van € 10.000,00 per aanspraak. Indien sprake is van diefstal of verduistering gepleegd door Dienstverlener, komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
8.6 Indien Klant aanspraak wenst te maken op de aanvullende verzekering die Hlprs namens de Dienstverleners heeft afgesloten, dan dient de Klant zich te wenden tot de klantenservice van Hlprs. Het is ter beoordeling van de verzekeraar om al dan geen dekking te verlenen en indien de verzekeraar geen dekking zou verlenen, om welke reden dan ook, dan kunnen hieraan jegens Hlprs geen enkele rechten worden ontleend.
8.7 Nu Hlprs uitdrukkelijk geen partij is bij de Dienstverleningsovereenkomst die eventueel tussen Klant en Dienstverlener tot stand komt, blijven Klant en Dienstverlener te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hen rustende verplichtingen krachtens de Dienstverleningsovereenkomst en de fiscale- en sociale wet- en regelgeving. Klant en Dienstverlener vrijwaren Hlprs, althans stellen haar schadeloos voor alle schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies, of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege. Onder deze vrijwaring wordt mede verstaan eventuele fiscale claims welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform en de overeenkomst tussen Klant en Dienstverlener die via het Platform tot stand komen.

9. Beoordeling Dienstverlener en klachten

9.1 De Klant kan de Dienstverlener beoordelen door op het Platform aan de Dienstverlener sterren toe te kennen. In een commentaarveld kan een toelichting op deze beoordeling worden gegeven. De beoordeling moet gebaseerd zijn op aantoonbare feiten. Ze dienen op een eerlijke en zakelijke manier te zijn opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhouden omvatten. Beoordelingen die hier naar mening en inzicht van Hlprs niet aan voldoen, zullen worden verwijderd.
9.2 De beoordelingen geven louter het perspectief van de betreffende Klant weer, niet van Hlprs. Hlprs heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden alsmede deze te publiceren.
9.3 Indien de Klant of Dienstverlener een klacht heeft kan dit per omgaande na het ontstaan van de klacht bij Hlprs gemeld worden. Hlprs zal zich vervolgens inspannen om zo snel als mogelijk na ontvangst van de klacht de Klant of Dienstverlener van een reactie te voorzien.
9.4 Eventuele klachten over de (uitvoering van) de Dienstverleningsovereenkomst, waaronder klachten van de Klant over de door de Dienstverlener verrichte werkzaamheden of klachten van de Dienstverlener over de door de Klant ingerichte arbeidsplaats, dienen in eerste instantie in onderling overleg tussen de Klant en Dienstverlener te worden opgelost. Slechts indien de betreffende Klant en Dienstverlener in onderling overleg niet tot een oplossing weten te komen, kan Hlprs als onafhankelijke derde worden verzocht het gerezen geschil te beslechten.

10. Uitschrijven van het Platform

10.1 Zowel de Dienstverlener als de Klant kunnen het gebruik van het Platform direct beëindigen door deze schriftelijk (per e-mail) eenzijdig op te zeggen. Het is evenwel niet mogelijk het gebruik van het Platform te beëindigen gedurende de looptijd van een Dienstverleningsovereenkomst.
10.2 Hlprs is gerechtigd het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang te beëindigen indien sprake is van een wetswijziging of andersoortige gewijzigde omstandigheid die een voortzetting ervan naar mening en inzicht van Hlprs niet langer wenselijk maakt.
10.3 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden hiervoor geregelde kan Hlprs het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang beëindigen indien Klant of Dienstverlener aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Hlprs niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

11. Slotbepalingen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Behoudens wanneer bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven is uitsluitend bevoegd de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit/ dan wel verband houdende met het gebruik van het Platform, alsmede de Dienstverleningsovereenkomst.
11.3 De titel van iedere bepaling in de Algemene Voorwaarden is enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid. Partijen kunnen daaraan geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.